ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΩΝ

Άρθρο Ιο ΕΠΩΝΥΜΙΑ – ΕΔΡΑ: Ιδρύεται σωματείο με την επωνυμία:

 

«Σύλλογος Ελλήνων Κοινωνιολόγων», και έδρα την Αθήνα.

 

Άρθρο 2ο ΣΚΟΠΟΙ: Οι σκοποί του Συλλόγου είναι:

 

1) Η προώθηση της επιστημονικής – κοινωνιολογικής σκέψης, έρευνας και δεοντολογίας.

 

2) Η επιδίωξη εξίσωσης των κοινωνιολόγων με τους άλλους επιστήμονες στις θεωρητικές και θετικές επιστήμες σχετικά με τις συνθήκες εργασίας και αμοιβής τους στον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα.

 

3) Η προώθηση της δημιουργίας αυτοτελών Πανεπιστημιακών Σχολών Κοι­νωνικών Επιστημών με αυτοτελή τμήματα Κοινωνιολογίας καθώς και Με­ταπτυχιακών Σπουδών στην Κοινωνιολογία.

 

4) Η ανάπτυξη των σχέσεων μεταξύ Ανώτατων – Ανώτερων Εκπαιδευτι­κών Ιδρυμάτων και Κέντρων Κοινωνικών Ερευνών.

 

5) Η πρόσβαση σε κρατικούς και δημόσιους φορείς με σκοπό την διευκό­λυνση της κοινωνιολογικής έρευνας και την δημιουργία οργανικών θέσεων για κοινωνιολόγους σε διάφορες υπηρεσίες και οργανισμούς.

 

6) Η καταγραφή και αξιοποίηση των Ελλήνων Κοινωνιολόγων και η φρον­τίδα για την ανάπτυξη των επαγγελματικών και επιστημονικών δραστηριο­τήτων τους σε διάφορους τομείς της κοινωνικής και οικονομικής ζωής.

 

7) Η ενημέρωση και ευαισθητοποίηση της κοινής γνώμης σε θέματα που αφορούν την κοινωνιολογική θεωρία, την έρευνα, την εφαρμογή και την χρη­σιμότητα της κοινωνιολογίας.

 

8) Η διαρκής επιμόρφωση των κοινωνιολόγων καθώς και στελεχών ερευ­νητικών φορέων ή άλλων υπηρεσιών που σχετίζονται με κοινωνιολογικά θέ­ματα.

 

9) Η διάδοση και εκλαΐκευση της κοινωνιολογικής γνώσης.

 

10) Η προώθηση της συνεργασίας μεταξύ Συλλόγων και Εταιρειών Κοινω­νικών Επιστημών και η ενθάρρυνση διεπιστημονικών δραστηριοτήτων.

 

11) Η ενεργός συμμετοχή του Συλλόγου για την αντιμετώπιση των κοινω­νικών προβλημάτων του λαού και του τόπου, την προάσπιση των δημοκρα­τικών ελευθεριών και ανθρώπινων δικαιωμάτων στην Ελλάδα και διεθνώς. Την εξασφάλιση ισότητας, δικαιοσύνης και ειρηνικής συνύπαρξης μεταξύ ατόμων και λαών.

 

12) Η προώθηση μεταβολών που αποσκοπούν στην ελεύθερη ανάπτυξη της προσωπικότητας του ατόμου, στον εκδημοκρατισμό της κοινωνίας μας και στην ποιότητα ζωής των μελών της.